ผู้เขียน หัวข้อ: ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน  (อ่าน 1346 ครั้ง)

RedDevils I

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 824
    • ดูรายละเอียด
ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน
« เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 02:38:26 PM »
    ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน
    การเก็บ ฝัง หรือเผาศพ กฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการในสถานที่ ซึ่ง ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสุสาน และ ฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน

    หลักเกณฑ์
    ผู้ขออนุญาตจัดตั้งหรือดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
              1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
              2. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
              3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
              4. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ
              5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท
                  หรือความผิดลหุโทษ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขอรับ ใบอนุญาตผู้แทนของนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติข้างต้นด้วย

    สถานที่ยื่นคำร้อง
    การดำเนินการเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถานให้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งและ ดำเนินการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ ที่จะจัดตั้ง สุสานและ
    ฌาปนสถาน ดังนี้
             1. ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อผู้อำนวยการเขต ณ สำนักงานเขต
             2. ในเขตเทศบาล ให้ยื่นต่อนายกเทศมนตรี ณ สำนักงานเทศบาล
             3. ในเขตเมืองพัทยา ให้ยื่นต่อปลัดเมืองพัทยา ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา
             4. นอกเขตตามข้อ 1- 3 ให้ยื่นต่อปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ นายอำเภอ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด

    เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นเรื่อง
             1. ภาพถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
             2. สำเนา หรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
             3. หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสานฯ
             4. แผนที่แสดงเขตที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งสุสาน รวมทั้งบริเวณใกล้เคียง
             5. แผนผังแสดงการใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในกิจการของสุสานฯ
    * สำหรับนิติบุคคลต้องยื่นเอกสารประกอบด้วย ดังนี้
             1. หลักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
             2. หลักฐานแสดงว่า ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาต
ติดต่อ สอบถาม แนะนำฯ  pd.tsb.snbt@gmail.com