สาระน่ารู้เกี่ยวกับการทะเบียนฯ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

[1] การเกิด

[2] การตาย

[3] บ้านและทะเบียนบ้าน

[4] การย้ายที่อยู่

[5] การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน

[6] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

[7] การพิจารณาสัญชาติ

[8] ชนกลุ่มน้อย

[9] ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนทั่วไป

[-] การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

[-] การบันทึกฐานะของภริยา

[-] การจดทะเบียนสมรส

[-] การหย่า

[-] การเปลี่ยนชื่อ

[-] ทะเบียนสมาคม

[-] ทะเบียนการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

[-] ทะเบียนอาวุธปืน

[-] ทะเบียนพินัยกรรม

[-] ทะเบียนศาลเจ้า

[-] ทะเบียนสุสานและฌาปนสถาน

[-] ทะเบียนสัตว์พาหนะ

[-] ทะเบียนมูลนิธิ

[-] ทะเบียนมัสยิด

[-] การรับรองบุตร

[-] การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม

[-] การขอจดทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม

[-] ค่าธรรมเนียมทะเบียนครอบครัวและทะเบียนชื่อตัว ชื่อสกุล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

[-] การทำบัตรประจำตัวประชาชน

[-] การขอมีบัตร

[-] การขอมีบัตรใหม่

[-] การขอเปลี่ยนบัตร

[-] การขอทำบัตรฯ กรณีอื่นๆ

[-] ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชน

KM @ สน.บท.

[-] KM @ สน.บท.

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version